Algemene voorwaarden Innosight

1. Definities
In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder:
“Diensten“: alle online (cloud) diensten die het onderwerp zijn van een
Overeenkomst;
“Documentatie“: de schriftelijke en/of elektronische informatie die bij de
Programmatuur hoort;
“Opdrachtgever “: de Persoon met wie Inno-Sight B.V. een Overeenkomst heeft gesloten of
met wie Inno-Sight B.V. ter zake in onderhandeling is.
“Overeenkomst“: elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot het leveren van
Diensten door Inno-Sight B.V. aan Afnemer, elke wijziging of aanvulling van
deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en rechtshandelingen ter
voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst;
“Partijen“: Inno-Sight B.V. en opdrachtgever;
“Persoon“: natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder
rechtspersoonlijkheid;
“Vergoeding“: de tegenprestatie van opdrachtgever;
“Voorwaarden“: de onderhavige algemene leveringsvoorwaarden van Inno-Sight B.V.
2. Werkingssfeer
Alle betrekkingen tussen Inno-Sight B.V. en haar opdrachtgever zijn onderworpen aan deze
algemene voorwaarden.
3. Dienstverlening
1. Inno-Sight B.V. zal bij de uitvoering van opdrachten van de opdrachtgever de nodige
zorgvuldigheid in acht nemen en zal daarbij naar beste vermogen met de belangen
van de opdrachtgever rekening houden.
2. Inno-Sight B.V. verstrekt geen garanties met betrekking tot de resultaten van de door
haar verrichte werkzaamheden, waaronder door haar verstrekte adviezen. Op InnoSight rust een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
4. Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever
Wijziging in de bevoegdheid van de Opdrachtgever of van haar vertegenwoordigers of
gemachtigden zullen, ook al heeft inschrijving daarvan in de openbare registers
plaatsgevonden, tegenover Inno-Sight B.V. eerst van kracht zijn nadat zij daarvan schriftelijk in
kennis is gesteld.
5. Overeenkomst van dienstverlening
1. De aan de Opdrachtgever verzonden bevestiging van dienstverlening zal gelden als
vastlegging van hetgeen tussen partijen is overeengekomen, tenzij de inhoud
daarvan binnen acht dagen na datum verzending van die overeenkomst door de
Opdrachtgever schriftelijk is weerlegd.
2. De overeenkomst wordt aangegaan voor de levering van één rapport.
6. Reclames
1. Reclames betreffende de door Inno-Sight B.V. in rekening gebrachte bedragen dienen zo
spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen na datum van de betreffende
declaratie schriftelijk door de Opdrachtgever te zijn ingediend bij Inno-Sight B.V., bij
gebreke waarvan de Opdrachtgever geacht wordt de gedeclareerde bedragen te
hebben geaccepteerd.
2. Reclames ter zake de kwaliteit van de door Inno-Sight B.V. verrichte werkzaamheden
dienen binnen acht dagen na het moment van gehele of gedeeltelijke uitvoering dan
wel nadat het gebrek had kunnen zijn waargenomen schriftelijk bij haar te zijn
ingediend, bij gebreke waarvan de opdracht geacht wordt correct te zijn uitgevoerd.
3. De datum van ontvangst van de reclame bij Inno-Sight B.V. is geldend voor de
reclametermijn.
4. Reclames geven aan de Opdrachtgever geen recht op verrekening, noch op
opschorting van de betaling.
7. Betalingstermijn en verzuim
1. Ingeval de Opdrachtgever de door Inno-Sight B.V. verzonden factuur niet binnen veertien
dagen na factuurdatum heeft betaald, is door dit enkele feit, zonder dat er een
nadere ingebrekestelling is vereist, de Opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever
die in verzuim is, is vanaf dat ogenblik over het openstaande factuurbedrag aan InnoSight B.V. een rente verschuldigd van twee procent per maand (waarbij een gedeelte van
een maand als één maand geldt).
2. Inno-Sight B.V. is gerechtigd Opdrachtgever tussentijds en/of op basis van voorschotten
te factureren, te verrekenen dan wel zekerheid voor nakoming door Opdrachtgever
te verlangen.
3. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd enige betalingsverplichting op te schorten dan
wel te verrekenen.
4. Opdrachtgever gaat akkoord met elektronische facturatie door Inno-Sight B.V.
8. Annulering opdracht
Vanaf het moment dat de opdracht van dienstverlening door de Opdrachtgever is gegeven,
worden bij de opdrachtgever na annulering van de opdracht door de opdrachtgever –
ongeacht de reden – het volledige bedrag aan kosten in rekening gebracht.
9. Ontbinding overeenkomst
Inno-Sight B.V. heeft het recht om de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder
rechterlijke tussenkomst bij schriftelijke verklaring te ontbinden:
1. Indien de Opdrachtgever tekort schiet en na een schriftelijke ingebrekestelling met
een redelijke termijn voor zuivering van de tekortkoming in verzuim blijft.
2. Indien Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling is verleend dan wel in
staat van faillissement is verklaard dan wel wordt toegelaten tot de Wet
schuldsanering natuurlijke personen.
3. Indien er omstandigheden van gewichtige aard zijn waarbij van Inno-Sight B.V. niet kan
worden gevergd de overeenkomst voort te zetten.
10.Verplichtingen Opdrachtgever
1. Opdrachtgever is verplicht alle voor de door Inno-Sight B.V. te verrichten werkzaamheden
en derhalve voor een correcte uitvoering van de opdracht benodigde gegevens aan
Inno-Sight B.V. te verstrekken.
2. Opdrachtgever garandeert dat alle door haar verstrekte informatie juist en volledig
en actueel is.
3. Opdrachtgever vrijwaart Inno-Sight B.V. tegen alle aanspraken van derden jegens InnoSight B.V. ten gevolge van het niet volledig zijn van dan wel niet correct zijn van de door
haar verstrekte dan wel niet verstrekte gegevens.
4. Inno-Sight B.V. heeft het recht de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever aan de in de overeenkomst en deze algemene
voorwaarden verplichtingen heeft voldaan.
5. Inno-Sight B.V. zal de verstrekte gegevens niet zonder expliciete goedkeuring van de
opdrachtgever delen met derden tenzij dit noodzakelijk is vanuit een wettelijke
verplichting.
6. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de Overeenkomst kan worden
beïnvloed indien tussentijds de omvang van de Overeenkomst wordt uitgebreid
en/of gewijzigd. Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium
beïnvloedt, zal Inno-Sight B.V. dit Opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.
11.IE-Rechten
1. Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, berusten alle IE-Rechten die rusten op
al de in het kader van de Overeenkomst verleende Diensten alsmede op alle andere
materialen of informatie die Inno-Sight B.V. ter beschikking heeft gesteld, uitsluitend bij
Inno-Sight B.V. en/of zijn licentiegevers.
2. Niets in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst impliceert een
overdracht van IE-Rechten. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend het niet-exclusieve en
niet-overdraagbare gebruiksrecht op de Diensten voor de in de Overeenkomst
vastgestelde doeleinden en onder de in de Overeenkomst bepaalde voorwaarden.
Indien niet schriftelijk anders is bepaald, geldt het verleende gebruiksrecht alleen
voor Nederland.
3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent IE-Rechten uit de
resultaten van Diensten te verwijderen of te wijzigen.
4. Inno-Sight B.V. doet uitdrukkelijk geen afstand van zijn persoonlijkheidsrechten genoemd
in artikel 25 Auteurswet.
5. Het is Inno-Sight B.V. toegestaan de Diensten en de voor de uitvoering van de
Overeenkomst gebruikte materialen, zoals ontwerpen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden, rapporten, formats en interviews, te gebruiken ten
behoeve van eigen promotie en/of publiciteit, tenzij anders bepaald in de
Overeenkomst.
6. Inno-Sight B.V. behoudt zich het recht voor om technische beschermingsmaatregelen in
de Diensten aan te brengen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan deze technische
beschermingsmaatregelen te omzeilen of voor dat doel middelen aan te bieden.
7. Inno-Sight B.V. vrijwaart Opdrachtgever voor rechtsvorderingen van derden die
gebaseerd zijn op de bewering dat door Inno-Sight B.V. zelf ontwikkelde (delen van) de
Diensten inbreuk maken op enig in Nederland geldend IE-Recht onder de
voorwaarde dat Opdrachtgever Inno-Sight B.V. onverwijld schriftelijk informeert over het
bestaan en de inhoud van de rechtsvordering en de afhandeling van de zaak,
waaronder het treffen van eventuele schikkingen, geheel overlaat aan Inno-Sight B.V.
Opdrachtgever zal daartoe de nodige volmachten, informatie en medewerking aan
Inno-Sight B.V. verlenen om zich, indien nodig in naam van Opdrachtgever, tegen deze
rechtsvorderingen te verweren.
8. De hierboven vermelde verplichting tot vrijwaring vervalt indien de verweten inbreuk
verband houdt met: (i) door Opdrachtgever aan Inno-Sight B.V. ter beschikking gestelde
materialen; en/of (ii) wijzigingen die Opdrachtgever in de Dienst heeft aangebracht
of heeft laten aanbrengen.
9. Indien in rechte onherroepelijk vaststaat dat de door Inno-Sight B.V. zelf ontwikkelde
Diensten inbreuk maken op enig aan een derde toebehorend IE-Recht of indien naar
het oordeel van Inno-Sight B.V. een gerede kans bestaat dat een zodanige inbreuk zich
voordoet, zal Inno-Sight B.V. zo mogelijk zorg dragen dat Opdrachtgever de Dienst (of iets
functioneel gelijkwaardigs) ongestoord kan blijven gebruiken. Indien Inno-Sight B.V. naar
zijn uitsluitend oordeel niet of niet anders dan op voor hem (financieel) onredelijk
bezwarende wijze kan zorg dragen dat Opdrachtgever de geleverde Dienst
ongestoord kan blijven gebruiken, zal Inno-Sight B.V. het geleverde tegen creditering van
de verwervingskosten onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding
terugnemen. Iedere andere of verdergaande aansprakelijkheid of
vrijwaringsverplichting van Inno-Sight B.V. wegens schending van IE-Rechten van een
derde is geheel uitgesloten.
12. Aansprakelijkheid
1. Inno-Sight B.V. geeft geen garanties met betrekking tot het realiseren van
(her)financieringen.
2. Inno-Sight B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade, indien deze schade te wijten is
aan opzet of grove schuld.
3. Inno-Sight B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en
bedrijfsschade.
4. De aansprakelijkheid van Inno-Sight B.V. is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat in het
desbetreffende geval door haar verzekeraar van beroepsaansprakelijkheid wordt
uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico.
5. Voor schade, waarvoor de door Inno-Sight B.V. afgesloten wettelijke
aansprakelijkheidsverzekering geen dekking biedt, is de hoogte van de
schadevergoeding beperkt tot de opdrachtsom.
6. Opdrachtgever vrijwaart Inno-Sight B.V. voor aanspraken van derden voortvloeiende uit
de overeenkomst, uit welke hoofde dan ook.
13. Overmacht
1. Indien partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet
behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art 6:75 BW
dan worden die verplichtingen opgeschort tot het moment dat partijen alsnog in
staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Als deze situatie zich voordoet, hebben partijen het recht om de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen,
overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
14.Geheimhouding
1. Inno-Sight B.V. is, behoudens verplichtingen die de wet hem oplegt tot openbaarmaking
van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij
de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
2. Inno-Sight B.V. is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die
uitkomsten niet te herleiden zijn tot de individuele cliënt, aan te wenden voor
statistische of vergelijkende doeleinden.
15. Electronische communicatie
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen partijen door middel van elektronische
middelen met elkaar communiceren.
2. Opdrachtgever en Inno-Sight B.V. zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die
eventueel voortvloeit ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van
communicatie, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove
schuld.
3. Zowel Opdrachtgever als Inno-Sight zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van
hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van deze risico’s.
16.Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle verhoudingen tussen Inno-Sight B.V. en de Opdrachtgever zal uitsluitend
Nederlands recht van toepassing zijn.
2. Alle geschillen met betrekking tot enige overeenkomst en of ter zake van de uitleg
van deze algemene voorwaarden zullen uitsluitend worden voorgelegd aan
een bevoegde rechter in Nederland.
17. Wijzigingen
Inno-Sight B.V. is te allen tijde bevoegd de Voorwaarden te wijzigen. De meest recente versie
van de Voorwaarden wordt altijd op www.inno-sight.nl geplaatst.
18. Afwijkende bedingen
Bedingen afwijkende van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden
overeengekomen.